Niepubliczny  Zakład Opieki  Zdrowotnej  EVAmed  sp. z.o.o.  w  Gorlicach   realizuje projekt dofinasowany  z  Funduszy   Europejskich  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 3 Wsparcie Grantowe Placówek POZ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Cel projektu: zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w woj. małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ – w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

Wartość zadania: 20 503,53 zł

Dofinansowanie projektu : 17 428,00 zł

Okres realizacji: 01.07 2022 – 31.10.2022r.

Środki pieniężne Grantu przeznaczone zostały na:

–  Zakup urządzenia dezynfekującego  niezbędnego  do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19:

  • lampy bakteriobójczej przepływowej;

– Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19:

  • defibrylatora AED z wyposażeniem,
  • aparatu EKG
  • spirometru

 Dzięki dodatkowym środkom pieniężnym placówka  POZ -NZOZ EVAmed w Gorlicach mogła zakupić sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami.

Zakupione urządzenia będą służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem  SARS -COV2  , a po ustąpieniu stanu epidemii będą wykorzystywane podczas bieżącej pracy  Poradni   Lekarza  POZ ,Pielęgniarki  POZ i Położnej  POZ w NZOZ EVAmed  w  Gorlicach . Doposażenie przychodni w sprzęt pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentom , personelowi  przychodni  oraz przeciwdziałania  negatywnym skutkom  epidemii COVID-19.