Standardy organizacyjne teleporady w ramach POZ: informacje dla pacjentów 17.03.2021 Dokument ten zawiera informacje nt. sposobu realizacji teleporad w NZOZ EVAmed sp. z o.o. ul. Władysława Broniewskiego 9, 38-300 Gorlice (Świadczeniodawca), zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy. Jego treść jest udostępniana:
 • w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę NZOZ EVAmed sp. z o.o. w  Gorlicach, ul.  Władysława  Broniewskiego  9
 • na stronie internetowej Świadczeniodawcy: evamed.gorlice.pl
 • telefonicznie (na żądanie pacjenta).

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

Świadczeniodawca zapewnia możliwość pacjentom kontaktu w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze Świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o:
Teleporada jest realizowana:
 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do Świadczeniodawcy.
 • w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

1.4 Sposób udzielenia teleporady

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej – podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut). Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady).

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem Świadczeniodawcy. Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

1.7 Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad

Od   16   marca   2021   r.   następujące   świadczenia   mogą   być   realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:
 • świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia   w   formie   teleporady   (nie   dotyczy   wystawiania   –   bez   badania pacjenta – recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia),
 • pierwsza wizyta, realizowana   przez   lekarza,   pielęgniarkę   lub   położną   POZ,   wskazanych w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,
 • świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • świadczenia na rzecz   dzieci   do   6.   roku   życia   (nie   dotyczy   porad   kontrolnych,   ustalonych  w   wyniku   osobistego   badania   pacjenta,   których   udzielenie   jest   możliwe   bez   badania fizykalnego).

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty. W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:
 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,
 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).
W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie. Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

2.2 E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania. Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:
 • e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,
 • SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,
 • w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.
Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

2.3 E-zlecenia na wyroby medyczne

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne. Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):
 • na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),
 • w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).
Więcej informacji nt. e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych. Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami). Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się w tabeli poniżej.
Lp. Badania diagnostyczne Nazwa  podmiotu  Miejsce realizacji Nr  telefonu
1 Badania laboratoryjne „Diagnostyka ” S.A 38-300 Gorlice: – ul.Sienkiewicza  36 (Marmed) – ul.Łukasiewicza 9 18 350 09 10 18 353 72 29
2 Badania laboratoryjne NZOZ FOUR-MED. s.c. 38-300 Gorlice ul.Słoneczna 2 18 353 60 64
3 Badania  RTG i USG NZOZ lek.med.Stanisław  Korpacki 38-300 Gorlice ul.Piekarska 1 18 353 20 03
4 Badania  RTG i  USG CENTRUM DIAGNOSTYKI  OBRAZOWEJ J.Pachana , D.Szczerba Spółka  Partnerska 38-300 Gorlice ul.Sienkiewicza 36 18 350 09 10
5 Badania laboratoryjne i bakteriologiczne Badania  RTG i  USG Szpital Specjalistyczny  im.Henryka  Klimontowicza  38-300 Gorlice ul.Węgierska 21 18 355 32 00 -szpital centrala Zakład Diagnostyki Obrazowej  wew.-376 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wew.- 330 Medyczne  Laboratorium  Mikrobiologiczne wew.328

2.5 Internetowe Konto Pacjenta

Świadczeniodawca zachęca osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, do  założenia Internetowego Konta Pacjenta. Pozwala ono w szczególności na:

 • otrzymywanie e-recepty SMS-em lub e-mailem,
 • wykupywanie leków z recepty w różnych aptekach bez utraty refundacji,
 • udostępnienie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków,
 • dostęp do danych medycznych dzieci pacjenta do 18. roku życia,
 • odbiór kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem). 

Więcej informacji na temat Internetowego Konta Pacjenta
znajduje się na
stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta